ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Turnov (REPUBLIKA CZESKA)
dodano: 07-09-2010|Concept INTERMEDIA|wyświetleń: 16941

Umowa o współpracy partnerskiej

pomiędzy:

Powiatem Jaworskim
w Rzeczpospolitej Polskiej

a

Miastem Turnov
w Republice Czeskiej

Turnov, 16 października 2007

Umowa o współpracy partnerskiej

pomiędzy Powiatem Jaworskim,

reprezentowanym przez Starostę Jaworskiego

a

Miastem Turnov,

reprezentowanym przez Starostę Miasta Turnova

Zmierzając do umocnienia współpracy i przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Powiatu Jaworskiego i Miasta Turnov świadomi, że niniejsze porozumienie stanowi element procesu kształtowania dobrych stosunków i przyjacielskiej współpracy między Rzeczypospolitą Polską i Republiką Czeską, sprzyjając procesowi tworzenia wspólnej i wolnej Europy uznającej prawa każdego człowieka, demokrację i przestrzeganie prawa, Powiat Jaworski i Miasto Turnov uzgadniają co następuje:

Artykuł 1

Jednostki administracji terytorialnej Powiatu Jaworskiego oraz Miasta Turnova tworzyć będą możliwości do wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów na wielu płaszczyznach, przede wszystkim jednak pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami i organizacjami lokalnymi.

Artykuł 2

Samorządy będą ściśle współpracować ze sobą przy realizacji zagadnień o charakterze społecznym, gospodarczym oraz sportowym, wymieniać będą także doświadczenia, dotyczące głównie, takich aspektów współpracy transgranicznej jak :

  • rozwój gospodarczy i turystyczny,
  • ochrona środowiska,
  • sport, kultura oraz nauka i szkolnictwo,
  • pomoc socjalna,
  • ochrona zdrowia,
  • administracja publiczna i bezpieczeństwo,
  • rozwój infrastruktury drogowej,
  • współpraca młodzieży.

Strony Porozumienia ustalają, iż powyższa lista dziedzin objętych współpracą jest otwarta i w dowolnym momencie może zostać rozszerzona o inne obszary działania.

Artykuł 3

Współpraca w zakresie sportu, turystyki, kultury oraz nauki powinna polegać przede wszystkim na rozwijaniu znajomości historii, tradycji, jak również potencjału turystycznego określonych regionów, poprzez realizowanie wspólnych projektów zainteresowanych grup i organizacji, a także w zakresie określonym w art.2.

Artykuł 4

Strony umowy będą wspierać się wzajemnie przy realizowaniu wspólnych przedsięwzięć oraz zdobywaniu środków pomocowych służących szeroko rozumianemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu i kulturalnemu lokalnej samorządności oraz w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Artykuł 5

Strony umowy, mając na uwadze potrzebę dostarczania mieszkańcom partnerskich miast informacji na temat realizacji współpracy, w ramach posiadanych możliwości wykorzystywać będą w tym celu wszelkie dostępne środki przekazu: prasę, radio, telewizję i internet.

Artykuł 6

Celem aktualizowania współdziałania powinno dochodzić do regularnych spotkań pomiędzy przedstawicielami obu jednostek samorządu terytorialnego. Czas i miejsce spotkań będzie uzgadniane wspólnie. Koszty pobytu delegacji ponosić będzie strona zapraszająca, a koszty podróży każda ze stron za siebie.

Artykuł 7

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. W razie zaistniałej potrzeby będzie nowelizowana.

Artykuł 8

Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
(w języku polskim i czeskim) posiadających taką samą treść i moc prawną.


   Starostka Města Turnov                        Starosta Jaworski
    PhDr. Hana Maierová                        Stanisław Laskowski

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze inne ujęcie
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg