ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Konkurs na projekt logo Powiatu Jaworskiego

Aneta Kucharzyk Starosta Jaworski ogłasza konkurs na projekt logo Powiatu Jaworskiego

Konkurs skierowany jest do osób prywatnych oraz podmiotów specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych. Zgłoszone w konkursie projekty powinny się charakteryzować wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, oddając charakter Powiatu Jaworskiego. W wyniku postępowania konkursowego, powołana przez Starostę Jaworskiego Komisja, przyzna jedną nagrodę główną.

Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaku,
2. Szeroki zakres skali reprodukcji,
3. Niepowtarzalność i oryginalność,
4. Wartości artystyczne znaku: estetyka, oryginalność pomysłu, nowoczesność kompozycji; brak negatywnych skojarzeń,
5. Niezależność od środka powielania (uniwersalna) i łatwa skalowalność,
6. Projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania – w tym w materiałach promocyjnych i reklamowych.

Logo będzie wykorzystywane na potrzeby identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu, jak również w przekazach elektronicznych, medialnych, na nośnikach reklamy zewnętrznej i w drukowanych materiałach promocyjnych sygnowanych przez Starostwo.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konkursie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są regulaminie poniżej.

 

REGULAMINU KONKURSU NA PROJEKT LOGO

 

POWIATU JAWORSKIEGO

 

I.     Organizator Konkursu: Starostwo Powiatowe w Jaworze

II.   Cel konkursu: przygotowanie logo Powiatu Jaworskiego, który stanie się oficjalnym symbolem identyfikującym Powiat Jaworski i wykorzystywany będzie m.in. do celów promocyjnych, reklamowych oraz informacyjnych.

 

III. Kryteria oceniania:

 1. Łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaku,
 2. Szeroki zakres skali reprodukcji,
 3. Niepowtarzalność i oryginalność,
 4. Wartości artystyczne znaku: estetyka, oryginalność pomysłu, nowoczesność kompozycji; brak negatywnych skojarzeń,
 5. Niezależność od środka powielania (uniwersalna) i łatwa skalowalność,
 6. Projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania – w tym w materiałach promocyjnych i reklamowych.
 7. Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa wskazana przez Organizatora.

 

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu.
 2. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

IV. Parametry prac konkursowych:

1.    Projekt musi zostać wykonany w wersji kolorowej oraz czarno-białej.

2.    Kolorystyka powinna nawiązywać do barw Powiatu Jaworskiego: żółty, biały, czarny i czerwony.

 

3.    Praca powinna być przesłana w formacie A4.

 

 

4.    Ten sam projekt należy dostarczyć w wersji elektronicznej, zapisanej na nośniku CD/CD-R, w formacie wektorowym i niezależnie od tego w JPG. Nośnik należy opisać danymi autora.

 

5.    Wszystkie pliki muszą być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać zmianę skali bez straty jakości i proporcji.

6.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) wraz z obowiązkowo dołączonym oświadczeniem o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

 1. Do prac na wydruku papierowym lub na płycie CD należy dołączyć wypełnioną metryczkę (drukowanymi literami) - załącznik nr 2

8.      Prace konkursowe należy dostarczyć w sztywnych opakowaniach.

V. Harmonogram Konkursu:

1.       Prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, tel.:76 729 01 19, z dopiskiem „Konkurs na logo Powiatu Jaworskiego”.

 1. Prace konkursowe należy przesyłać do 13 marca 2020 roku na adres organizatora. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Ogłoszenie Wyniki Konkursu będą ogłoszone 20 marca 2020 roku na stronie konkursu: http://www.powiat-jawor.org.pl/web/aktualnosci.html, https://www.facebook.com/powiat.jaworski.1/, a laureat zostanie powiadomiony telefonicznie.

VI. Nagrody:

 1. Jury przyznaje się 1 nagrodę rzeczową.

2.    Ze zwycięzcą konkursu zostanie zawarta umowa o przeniesieniu praw autorskich majątkowych do zwycięskiego projektu i upoważnieniu Powiatu Jaworskiego do jego wielokrotnego wykorzystywania.

3.   Powiat Jaworski zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania, na co zwycięzca konkursu wyraża zgodę.

 

VII. Zasady uczestnictwa:

1.   Każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość projektów konkursowych.

2.    Konkurs ma charakter jawny, jednoetapowy, o zasięgu ogólnopolskim.

 

3.       Skierowany jest osób prywatnych oraz podmiotów specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych.

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

6.    Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przesłane projekty stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie nie wcześniej nie były publikowane. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

 1. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
 2. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
 3. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania logo prac na własnych portalach internetowych, wydawnictwach promocyjnych, w mediach i prasie.
 4. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.

11.   Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12.    Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 
76 729 01 19,
e-mail: j.wyrzychowska@powiat-jawor.pl oraz osobiście w Wydziale Rozwoju, Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego w Jaworze, piętro II, pok. nr 219

 

 

VIII. Wykorzystanie projektu i prawa autorskie:

 

1.    W ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawrze z autorem nagrodzonego nagrodą projektu Logo odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 24 lutego 1994 r., w szczególności:

a)    utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,

b)    wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

c)    publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach.

2.    Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

3.    Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do upoważnienia Organizatora do wykonywania praw osobistych w jego imieniu, w szczególności do dokonywania zmian zaprojektowanego logo.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu na logo Powiatu Jaworskiego (zwanym dalej: Wydarzeniem), jest  Starostwo Powiatowe w Jaworze z siedzibą w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26.

1.      Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres dariusz@milka.pl lub listownie na adres ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

2.      Starostwo Powiatowe w Jaworze dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działań marketingowych na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi lub prawnego obowiązku, to usuną te dane, zgodnie z procedurami Starostwa Powiatowego w Jaworze. Dane związane z prowadzeniem działań przechowujemy na serwerach lub dyskach utrzymywanych wewnątrz siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze lub serwerach firm świadczących usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w Jaworze na podstawie ważnych umów w pełni zabezpieczających dane osobowe.

3.    Podczas realizowania wydarzeń Administrator nie gromadzi i nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

4.    Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

5.    Cele – Dane zbierane są i przetwarzane na potrzeby organizacji Wydarzenia, rejestracji uczestników oraz umożliwienia udziału, rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia ewentualnych konkursów przeprowadzonych w ramach Wydarzenia, wydania nagród oraz rozliczenia prowadzonych działań z odpowiednimi organami i instytucjami publicznymi/państwowymi. Dane mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji lub postępowań realizujących roszczenia wynikające z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.      Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych na potrzeby udziału w wydarzeniu jest: wyrażenie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z motywem 32, 42, 43; niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z motywem 45; oraz jako prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.      Uczestnik przystępując do udziału w Wydarzeniu, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Jaworze podanych danych osobowych wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z Wydarzeniem i jego organizacją.

8.      Dane niezbędne do przystąpienia do udziału w Wydarzeniu podane są w formularzu – zgłoszeniu. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia w Wydarzeniu lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.

9.    Celem wzięcia udziału w Wydarzeniu konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1.

 

PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGJĄ

10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie cofnąć, w dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią, m. in. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12. W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy zobowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.

13.  Każdemu czyje dane są przetwarzane przysługuje:

·         Prawo dostępu do danych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;

·         Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;

·         Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

·         Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;

·         Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;

·         Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

14. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po realizacji wydarzenia i wszystkich obowiązków z tym związanych.

 

Organizator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg